Innovaatioprojekti (Metropolia AMK): Mallisuunnitelmakirjasto

25.05.2020

Yksittäisen suunnitteluprojektin aikana tuotetaan usein sadoittain erilaisia piirustuksia, mutta mitä tälle suunnittelutiedolle tapahtuu projektin päättymisen jälkeen? Suuri määrä suunnitteluratkaisuja ja -osaamista hautautuu projektiarkistoihin. Tämä arvokas tieto jää helposti hyödyntämättä, kun vanhoihin projekteihin palaaminen vaatii lukuisien tiedostojen työlästä läpikäymistä. Miten olemassa olevia suunnitteluratkaisuja voidaan tuoda luontevasti suunnittelijoiden käyttöön? Tätä kysymystä pohtivat opintojen osana tehtävän innovaatioprojektin myötä Metropolia Ammattikorkeakoulun kolmannen vuosikurssin rakennusarkkitehtiopiskelijat Lilja Kunnas ja Matias Karhu.

Innovaatioprojekti on Metropolia Ammattikorkeakoulun tutkintoihin kuuluva opintojakso, jonka tavoitteena on tarjota opiskelijoille aitoja kehitystehtäviä sekä yhteistyökumppanina toimivalle yritykselle käyttökelpoisia tuloksia. Tämä on keskeinen osa Metropoliassa tehtävää työelämäyhteistyötä, jonka kautta sisällytetään tutkimus- ja kehittämistyötä opetukseen. Näin vahvistetaan opiskelijoiden projektinhallinta- ja työelämätaitoja sekä kehitetään luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Projekti toteutettiin keväällä 10.01.2020 – 15.5.2020. Sen ohjaajana toimi yrityksen puolesta arkkitehti Michael Stover ja ammattikorkeakoulun puolesta arkkitehti ja lehtori Kaisa Hyyti. Prosessi jakautui karkeasti kolmeen vaiheeseen: ongelman kartoittaminen, ratkaisumallien määrittely sekä lopputuotteen kehitys. Ongelmaa lähdettiin kartoittamaan tutustumalla toimiston tiedonhallintaan, arkistointitapoihin sekä tiedostojen nimeämiskäytäntöihin.

Ratkaisun etsiminen aloitettiin määrittelemällä tavoitteet, joita ratkaisun tulisi vastata. Todettiin, että esimerkkiratkaisuiden hakemisen tulee onnistua ilman laajempaa tuntemusta aiemmin tehdyistä projekteista eikä järjestelmä saa vaatia suurta opettelua. Hakutulokset tulee myös saada ilman häiritsevää odottelua ja niiden tulee olla relevantteja. Järjestelmän pitää toimia eri käyttöjärjestelmillä. Ennen kaikkea järjestelmän käyttämisen tulee olla houkuttelevaa.

Järjestelmä haluttiin luoda toimistossa jo käytössä olevia työkaluja käyttäen. Niiden avulla muodostettiin kuusi erilaista ratkaisumallia, jotka perustuivat esimerkiksi metadatan hyödyntämiseen, käyttöjärjestelmien omien hakukoneiden edistyneisiin hakutoimintoihin ja selainpohjaisiin ympäristöihin. Näitä ratkaisumalleja vertailtiin toisiinsa sen perusteella, miten hyvin ne vastasivat aiemmin määriteltyihin tavoitteisiin. Vertailussa parhaiten pärjännyt ratkaisumalli valittiin jatkokehitykseen.

Vertailevan analyysin avulla parhaan ratkaisumallin valitseminen oli yksinkertaista, mutta samalla tuotettiin runsaasti tietoa myös muista ratkaisumalleista. Tästä tiedosta oli olennaista hyötyä valitun ratkaisumallin jatkokehityksessä.

Vasta projektin loppuvaiheessa alkoi hahmottua varsinainen lopputuote. Projektin luonteen vuoksi oli selvää, että päämäärä ei voi olla heti alussa tiedossa, vaan kokonaiskuva hahmottuu vasta projektin myötä. Tällaisen projektityöskentelyn myötä huomattiin, miten tärkeää projektinhallinta on onnistumisen kannalta, vaikka lopputulosta ei voida ennalta määritellä. Kuten Arkkitehdit Soini & Horto Oy:n toimitusjohtaja Kalle Soini projektin loppukokouksessa kiteytti, ”Projektisuunnitelmat muuttuvat aina, mutta projektin suunnittelu on äärimmäisen tärkeää”.

Valmis työkalu on selainpohjaiseen palveluun rakennettu mallisuunnitelmakirjasto, johon on tuotu jo satoja erilaisia PDF-muotoisia piirustuksia. Ratkaisu helpottaa olennaisesti olemassa olevien suunnitteluratkaisujen hyödyntämistä; palvelu on helppokäyttöinen ja sen hakukone toimii hyvin. Sivustolle on myös luotu erilaisia suodattimia, joiden avulla hakutuloksia voidaan rajata lisää.

Työkalu vastaa sille asetettuun tavoitteeseen hyvin, kun se sujuvoittaa työskentelyä. Se mahdollistaa aikaisemmin toteutettuihin projekteihin tutustumisen luontevasti työskentelyn ohella sekä lisää aikaisemmin tehtyjen suunnitelmien arvoa niiden ollessa jatkuvasti hyödynnettävissä.

Lilja Kunnas ja Matias Karhu
rakennusarkkitehtiopiskelijoita
Metropolia Ammattikorkeakoulu