20.9.2021

Rekisterinpitäjä
Arkkitehdit Soini & Horto Oy
Merimiehenkatu 36 D, 6.krs
00150 Helsinki
info@soinihorto.fi

Yhteyshenkilö
Vesa Putkonen, tietosuojavastaava, vesa.putkonen@soinihorto.fi

Rekisterin nimi Asiakkaat ja muut sidosryhmät, markkinointi

Rekisterin oikeudellinen peruste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelemme ja tallennamme henkilötietoja asiakkuuden hallintaa ja kehittämistä sekä asiakasviestintää ja tilastointia varten.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukainen rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai sopimus.

Rekisterin tietosisältö
Käsittelemme asiakassuhteiden ylläpidossa ja yrityksille suunnattujen palvelujemme markkinoinnissa asiakkaiden, potentiaalisten asiakkaiden, sidosryhmäorganisaatioiden edustajien sekä palvelujemme käyttäjien tietoja.

Tallennamme ja käsitelemme seuraavia tietoja:
• Nimi
• Yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite ja osoite
• Edustettava yritys
• Rooli organisaatiossa
• Asiakastapahtumat ja historia
• Asiakaspalautteet ja yhteydenotot
• Suoramarkkinointiin liittyvät suostumukset tai kiellot
• Mahdolliset muut rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeelliset tiedot
• Evästeet, joita käytämme kotisivustollamme käyttökokemuksen parantamiseen ja tilastoimiseen

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot tallennetaan palveluiden käyttämisen yhteydessä. Tietolähteinä toimivat asiakkaan tai asiakkaan edustaman yrityksen antamat tiedot sekä tapauskohtaisesti yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), kaupparekisteri, markkinointitietoyhtiöt, numero- ja osoitetietorekisterit tai luottotietoyhtiöt ja -rekisterit.

Tietojen luovutus ja vastaanottajat
Pääsääntöisesti emme luovuta asiakkaan henkilötietoja kolmannelle osapuolelle ilman suostumusta, emme myöskään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
Voimme kuitenkin luovuttaa henkilötietoja asiakkaan edustamalle yritykselle sekä palveluntarjoajille, joita käytämme asiakkuuksien hallinnassa, viestinnässä, markkinoinnissa ja asiakastutkimuksissa. Henkilötietojen omistus ei tällöin siirry kolmannelle osapuolelle, eikä kolmannella osapuolella ole oikeus käyttää tietoja muuhun kuin AS&H:n toimeksiantoihin. Varmistamme, että palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Käsittelemme henkilötietoja hyvän tietojenkäsittelytavan mukaisesti yhdessä palveluntuottajamme Visma Severa Oy:n kanssa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietoja säilytetään internet-palvelimilla ja niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita kriittisiä henkilötietoja käsittelevät vain välttämättömät henkilöt.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun asiakassuhde on aktiivinen. Tämän jälkeen tietoja voidaan käyttää markkinointiin ja muihin yllä mainittuihin tarkoituksiin. Poistamme henkilötiedot rekisteristämme asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättyessä.

Rekisteröidyn oikeudet
Asiakkaalla on alla luetellut oikeudet, joita koskevat pyynnöt tulee tehdä henkilökohtaisesti lähettämällä allekirjoitettu pyyntö sähköpostiosoitteeseen info@soinihorto.fi Asiakkaan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä. Kirjallisessa pyynnössä tulee olla asiakkaan nimi, henkilötunnus, postiosoite ja puhelinnumero sekä tiedot, joita pyyntö koskee. Toimitamme vastauksen aina väestötietojärjestelmästä varmennettuun osoitteeseen.

Oikeudet:
– oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
– oikeus tietojen oikaisemiseen
– oikeus käsittelyn rajoittamiseen
– oikeus poistattaa henkilötiedot
– oikeus peruuttaa suostumus
– oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

On huomioitava, että henkilöllä on oikeus poistua rekistereistä ainoastaan, mikäli henkilötietojen käsittelyn lakisääteiset velvoitteet ovat rauenneet.